شما اینجا هستید: Home نظامنامه

نظامنامه تشکیلاتی یئنی گاموح (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی)

-1اصول عمومی:

 

1.1-      تشکیلات "حرکت نوبیداری ملی آذربایجان جنوبی"(یئنی گاموح) تشکیلاتی است سیاسی، اجتماعی که برای وحدت ، آزادی ملی ، دموکراتیک شدن ، پیشرفت و رفاه عمومی ملت تورک آذربایجان جنوبی مبارزه می­نماید.

  -1.2 یئنی گاموح، بر اساس اصول و قوانین بین المللی واصول مقید در این نظامنامه فعالیت می­نماید.

  -1.3 یئنی گاموح، در مبارزه خود برای احراز حقوق بشر و کسب "حق تعیین سرنوشت" ملت آذربایجان جنوبی میثاق جهانی سازمان ملل متحد و بیانیه حقوق بشر آن سازمان را مد نظر قرار داده است.   

1.4 -  کلیه دفاتر و نمایندگی­های  "یئنی گاموح" خارج از جغرافیای آذربایجان جنوبی بر اساس قوانین بین المللی و قوانین دول متبوع فعالیت می­نمایند.

1.5-   یئنی گاموح، تشکيلاتی است که بر اساس دموکراسی، اختیار، حق برابری اعضا، خود گردانی و احترام به حقوق اعضا بوجود آمده است.

 1.6 – منابع مالی  یئنی گاموح شامل موارد ذیل می­باشد:

 -1.6.1حق عضویت اعضا.

 -1.6.2کمکها و هدایایی که به صورت داوطلبانه  تقدیم گردد.

 -1.6.3درآمد مالی ناشی از فعالیت  زیر گروههای  بوجود آمده.

 -1.6.4فعالیتهای اقتصادی مشروع و قانونی .

 -1.7  نام رسمی تشکیلات  " یئنی گاموح":

  -1.7.1 در تورکی آذربايجانی:یئنی گونئي آذربايجان میللي اويانيش حركتي؛  باختصار(یئنی گاموح) نوشته می شود.

1.7.2- Azərbaycan Türkcəsi(Latin qrafikasi):Yeni Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkəti; qısalmışı (YeniGAMOH) yazılır .

1.7.3-انگلیسی: Neo Southern Azerbaijan National Awakening Movement!; باختصار (Neo SANAM).

-1.7.4 فارسی: حرکت نو بيداری ملی آذربايجان جنوبی.

     -1.8  قرارگاه مرکزی یئنی گاموح در آذربایجان جنوبی بوده و به دلایل امنیتی آدرس آن اعلام نمی­گردد.

  -1.9    یئنی گاموح، مهر ،استامپ، جوهر و آرم مخصوص به خود دارد.

 

2 – مرام و وظایف یئنی گاموح:

2.1-  اهداف اساسی یئنی گاموح ؛

 2.1.1-  اتحاد  تورکان ساکن در آذربایجان جنوبی و همچنین تورکان مهاجر آذربايجاني و ایجاد وحدت ملی وهدایت مبارزات ملی در جهت احراز "حق تعیین سرنوشت".

2.1.2   -  ایجاد جبهه واحد برای مبارزات ملت آذربایجان جنوبی در مقابله با شووینیسم فارسی، فاشیزم دینی، راسیسم، استثمار، استبداد، تبعیضات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی،نقض حقوق و آزادیهای بشر، خشونت ، شکنجه و تروریسم .

- 2.1.3  تلاش در جهت اعتلا و پیشرفت ملی آذربایجان جنوبی در زمینه­های مدنی، فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی وتامین وتضمین یکپارچگی ،دموکراسی ،امنیت ملی و رفاه عمومی ملت.   

 - 2.2.   وظایف یئنی گاموح ؛

-2.2.1 انسجام فعالیت اشخاص ،گروهها، سازمانها و انجمنهای واقع در جغرافیای آذربایجان جنوبی و خارج از آن تحت اصول واحد.

 -2.2.2 حفظ منافع ملی آذربایجان جنوبی و ارتقای سطح غرور ملی.

2.2.3 – تبلیغ و نهادینه کردن تورک گرایی آذربايجانی، مدرنیته و آزادی عقیده بین تمام طبقات اجتماعی و سرلوحه قرار دادن این خط مشی و عملی ساختن تئوریهای آن.

2.2.4 – برگزاری مراسمات عمومی و ایجاد امکانات سمعی و بصری جهت تبلیغ آرمانهای یئنی گاموح.

2.2.5 - یئنی گاموح می تواند با توجه به امکانات و شرایط به صورت علنی یا غیرعلنی نشریه­ها، موسسه­ها یا صندوقها لازمه را ایجاد نماید. 

3.  عضویت:

3.1 - عضویت در یئنی گاموح به صورت فردی یا جمعی می­باشد.

3.2 -  کلیه آذربایجانیها فارغ از زبان، دین، جنسیت و تابعیت که جهت ارتقا ملت آذربایجان و کسب حق تعیین سرنوشت آن با حفظ ارزشهای ملی  فعالیت می­نمایند با قبول اصول این نظامنامه  میتوانند به عضویت یئنی گاموح درآیند.

3.3  - کلیه گروه و سازمانهایی که اهداف و مرام یئنی گاموح را قبول مینمایند و یا  دارای اهداف مشابه با یئنی گاموح هستند  میتوانند به صورت جمعی به عضویت یئنی گاموح درایند.

3.4 -  عضویت فردی بر اساس درخواست به نام صدر یئنی گاموح که تسلیم کومیته­های شهری یا شعبه­های روستایی یا محلات میگردد و با معرفی یکی از اعضای این کمیته­ها یا شعبات و در نمایندگیها و دفاتر  خارجی نیز به شکل مذکور محقق می گردد.  

3.5 – عضویت جمعی با ارائه صورت مجلس عالی ترین ارگان گروه مزبور و درخواست عضویت جمعی و نیز تاییدیه نماینده ارایه دهنده درخواست به نام صدر یئنی گاموح با تصمیم کمیته مرکزی یئنی گاموح محقق میگردد.

 -3.6   قبول عضویت تنها با  اکثریت آرا اعضا پذیرنده درخواست امکان پذیر می باشد.

3.7 – شخص یا گروهی که خواهان لغو عضویت خود می باشند ، درخواست خود رابه نام صدر یئنی گاموح تقدیم ارگان پذیرنده می نمایند.

 

4.  – حقوق اعضای یئنی گاموح:

4.1 – حق انتخاب اعضا و حق انتخاب شدن به زیر مجموعه­ها و ارگانهای مختلف یئنی گاموح.

4.2 – شرکت در مباحث ارایه راهکارها و نظرات.

4.3 – حق شکایت وتقدیم عرایض.

4.4 – حق داشتن معلومات لازمه از نحوه فعالیت اعضا و ارگانها.

 

5 وظایف اعضای یئنی گاموح:

5.1  - عمل به نظامنامه و آييننامه­های داخلی  یئنی گاموح و تبلیغ و تشریح و تحقق آرمانهای آن.

5.2- شرکت در برنامه­های اجرایی یئنیگاموح.

5.3 اجرای دستورات مبتنی بر مرامنامه و نظامنامه  ارگانهای  رهبر یئنی گاموح.

5.4 اجتناب از خود سری و پرهیز ازانجام یا عدم انجام  هرگونه عمل یا گفتاری که آرمانهای یئنی گاموح را خدشه­داریا از قبل آن ضرر یا زیانی را متوجه تشکیلات نماید.

5.5  - حفظ امنیت و رعایت امنیت اطلاعاتی یئنی گاموح.

5.6  - پرداخت حق عضویت.

 

6  - تدابیر تنبيهی :

6.1-  هر عضو یئنی گاموح که اصول و مواد مرامنامه یا نظامنامه یا آييننامه­های داخلی یئنی گاموحرا نقض نماید مشمول تدابیر ذیل می گردد:

6.1.1انها و هشدار.

6.1.2تعلیق از مسئولیت متعهده.

6.1.3 اخراج از مراتب یا لغوعضویت در یئنی گاموح.

7  -  کمیته­های شهری ، شعبات محلات و نمایندگیهای خارجی یئنی گاموح:

7.1  - تاسیس کمیته­ها و شعبات و نمایندگیهای  یئنی گاموح با تصمیم کمیته مرکزی و تعیین فرد مسئول محقق می شود.

7.2- کمیته­ها و شعبات و نمایندگیهای یئنی گاموح بر اساس اساسنامه این ارگانها که در کمیته مرکزی یئنی گاموح تصویب گردیده فعالیت می نمایند

 

8  -ارگانهای رهبر:

8.1 ارگانهای رهبر یئنی گاموح بر اساس مرامنامه، نظامنامه و آييننامههای داخلی  یئنی گاموحفعالیت می کنند.

8.2- ارگانهای رهبر یئنی گاموح عبارتند از:

8.2.1-کنگره؛

8.2.1.1 عالی ترین ارگان  یئنی گاموح عبارت است از کنگره ای که هر 4 سال یک بار برگزار میگردد یا کنفرانسی که صلاحیت کنگره را دارد.

8.2.1.2  -کنگره در صورت شرکت بیش از نصف نمایندگان انتخابی از طرف کمیته های شهری و شعبات محلات و نمایندگی های خارجی دارای صلاحیت می باشد.

8.2.1.3 کنگره هر گونه تغییرات ، اصلاحیه یا تکمله در نظامنامه یئنی گاموح را قبول یا رد می نماید..

8.2.1.4- کنگره ترکیب و اعضای کمیته مرکزی یئنی گاموح را انتخاب می نماید.

8.2.1.5 - کنگره صدر یئنی گاموح را انتخاب یا عزل می نماید.

8.2.1.6 کنگره خارج از نوبت به درخواست دوسوم اعضای کمیته مرکزی یا درخواست صدر یئنی گاموح با دعوت کمیته مرکزی برگزار می شود.

8.2.2کمیته مرکزي ؛

8.2.2.1 کمیته مرکزي از میان اعضای یئنی گاموح برای مدت 4 سال از طرف کنگره انتخاب می­شوند.

8.2.2.2 در فاصله زمانی  دو کنگره ارگان رهبریئنی گاموح با شرط برگزاری حد اقل یک جلسه در طی دو ماه ، کمیته مرکزی میباشد.

8.2.2.3کمیته مرکزي به جز صلاحیت استثنایی کنگره درباره کلیه امور یئنی گاموح مذاکره و تصمیم گیری مینماید.

8.2.2.4 کمیته مرکزي سیاستهای کلی ، برنامه­های کوتاه و بلند مئت، ،بیانیه­های سیاسی، چارت تشکیلاتی وآیین­نامه­های داخلی یئنی گاموح را تنظیم مینماید.

8.2.2.5 کمیته مرکزي، صدر  یئنی گاموح را استیضاح نموده و پیشنهاد عزل وی را به کنگره تقدیم می کند.

-8.2.2.6 کمیته مرکزي تمامی تصمیمات خود را جهت تصویب به دفتر صدارت ارسال می نماید. تصمیمی که برای سومین بار متوالی به دفتر صدارت ارسال گردد، در حکم قانون بوده و لازم الاجرا می باشد.

8.2.2.7 کمیته مرکزي میتواند برای پیشبرد برنامه های خود از میان اعضای یئنی گاموح یا ترکیب کمیته مرکزی کمیته یا کومسیونهای مخصوص ایجاد نماید.

 8.2.2.8-کمیته مرکزي میتواند به صورت علنی یا غیر علنی مسئولین کمیته  یا کومسیونهای مصرح در بند 8.2.2.7 را انتخاب ومورد پرسش و پاسخ قرار دهد.

8.2.2.9کمیته مرکزي به پیشنهاد صدر تشکیلات، مسئول کمیته نظارت و بازرسی یئنی گاموح را انتخاب نموده ومورد پرسش و پاسخ قرار میدهد.

8.2.2.10 - کمیته مرکزي درخواست استیفای تمامی مسئولین تشکیلات را بررسی، قبول یا رد مینماید.

8.2.2.11 -  در صورتی که کمیته مرکزي به هر دلیلی از اکثریت بیفتد ،صدر تسشکیلات وظایف کمیته مرکزی را به عهده گرفته  وموظف است تا مدت یک ماه شرایط را برای انتخاب کمیته مرکزی جدید فراهم آورد.

8.2.3 – صدر;

8.2.3.1 – صدر یئنی گاموح از میان اعضای یئنی گاموح برای مدت 4 سال از طرف کنگره با با اکثریت دو سوم آرا  انتخاب می شود.

8.2.3.2 - صدر یئنی گاموح بر تمامی فعالیت های تشکیلات بر اساس مرام نامه و نظامنامه نظارت عمومی می نماید.

8.2.3.3 - صدر یئنی گاموح به نام خود بیانیه صادر می نماید و تشکیلات را در سطح دونیا تمثیل می نماید.

8.2.3.4 – کلیه اسناد، سازشها و پروتکلهای امضا شده از طرف صدر با تایید کمیته مرکزی رسمیت می یابد.

8.2.3.5 - صدر یئنی گاموح در عین حال نمی تواند عضو کمیته مرکزی باشد.

8.2.3.6 - صدر یئنی گاموح تصمیمات کمیته مرکزی را بر اساس بند 8.2.2.6 این نظامنامه تایید و تصویب می نماید.

8.2.3.7 - صدر یئنی گاموح در مقابل کمیته مرکزی پاسخگو است و هر ماه گزارش مکتوب خود را تقدیم کمیته مرکزی می نماید.

8.2.3.8 - صدر یئنی گاموح می تواند از میان اعضای تشکیلات، کادرو پرسنل دفتر صدارت و مشاورین و معاونین خود را انتخاب نماید.

8.2.3.9 – عزل صدر یئنی گاموح در کنگره و با اکثریت آرا محقق میشود.

8.2.3.10 – در صورتی که صدر یئنی گاموح به هر دلیلی نتواند وظایف خودرا انجام دهد، کمیته مرکزی وظایف وی را به عهده گرفته و یک ماه فرصت دارد تا شرایط را برای انتخاب صدر فراهم آورد.

9. کمیته نظارت و بازرسی:

 

9.1 - کمیته نظارت و بازرسی یئنی گاموح بر اجرای نظامنامه و فعالیتهای مالی تشکیلات نظارت نموده و وظیفه حفظ وامنیت  اعضا و تشکیلات را بر عهده دارد. این کمیته زیر نظر کمیته مرکزی ایجاد می گردد.

9.2 - کمیته نظارت و بازرسی یئنی گاموح گزارش منظم فعالیتهای خود  را تقدیم صدر تشکیلات نموده و در مقابل کمیته مرکزی پاسخگو است.

9.3 - کمیته نظارت و بازرسی یئنی گاموح  بر اساس بند 6 این نظامنامه  لوایح لازم را تقدیم کمیته مرکزی مینماید.

9.4 - کمیته نظارت و بازرسی یئنی گاموح بر اساس اساسنامه داخلی خود که به تصویب کمیته مرکزی رسیده فعالیت می نماید.

 10. لغو تشکیلات یئنی گاموح:

10.1 – لغو تشکیلات یئنی گاموح، بر اساس  رای سه چهارم اعضای کنگره صلاحیت دار مورد پذیرش واقع می شود.

 

سایت http://yenigamoh.com ارگان رسمی تشکیلات "یئنی گاموح" (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) می باشد. نشر مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.

جهت ارتباط سریع با ما، می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید. info@yenigamoh.com